Criteria voor aanvragers

Hofsteestichting neemt uitsluitend aanvragen in behandeling die vallen binnen het bestedingskader. Naast toetsing van de inhoudelijke projectdoelstellingen aan ons bestedingskader worden aanvragen op de volgende criteria beoordeeld:

Criteria die betrekking hebben op de aanvragende organisatie:
De aanvragende organisatie is een Nederlandse rechtspersoon die:

  • beschikt over een ANBI status;
  • in het lopende kalenderjaar nog geen aanvraag ingediend heeft bij Hofsteestichting;
  • in het meest recent afgesloten boekjaar geen gelden heeft ontvangen van kansspelorganisaties;
  • over eventuele eerdere toekenningen een bestedingsverslag heeft aangeleverd aan Hofsteestichting;
  • over een eigen vermogen en reserves beschikt die niet groter zijn dan noodzakelijk om aangegane verplichtingen te kunnen nakomen;
  • in haar communicatiekanalen integer, respectvol en met terughoudendheid omgaat met foto's en persoonlijke informatie van kinderen en andere kwetsbare personen die hulpverlening behoeven of ontvangen hebben.

Criteria die betrekking hebben op het project:
De van Hofsteestichting gevraagde bijdrage bedraagt niet meer dan 40% van de totale projectbegroting en betreft in beginsel geen financiering van exploitatiekosten.

 

Delen op social media