Criteria voor aanvragers

Aansluiting op ons bestedingskader

 • Hoofddoelstelling is het ondersteunen van projecten van Nederlandse organisaties die zich richten op praktische hulpverlening zoals verwoord in ons bestedingskader.
 • Een subdoelstelling is het ondersteunen van kleinschalige organisaties in Noord-Holland met diaconale projecten van sociale en charitatieve hulpverlening in Noord-Holland, gericht op het verbeteren van het welzijn van kansarmen en van de sociale cohesie van de samenleving.
 • Tenslotte ondersteunt de stichting in zeer beperkte mate kleinschalige culturele en muzikale projecten die volledig gerealiseerd worden in Noord-Holland. Hierbij geldt tevens dat de aanvrager in Noord-Holland gevestigd dient te zijn.

Naast toetsing van de inhoudelijke projectdoelstellingen aan ons bestedingskader worden aanvragen op de volgende criteria beoordeeld:

Criteria die betrekking hebben op de aanvragende organisatie:
De aanvragende organisatie is een Nederlandse rechtspersoon die:

 • beschikt over een ANBI status;
 • in het lopende kalenderjaar nog geen aanvraag ingediend heeft bij Hofsteestichting;
 • in het meest recent afgesloten boekjaar geen gelden heeft ontvangen van kansspelorganisaties;
 • over eventuele eerdere toekenningen een bestedingsverslag heeft aangeleverd aan Hofsteestichting;
 • over een eigen vermogen en reserves beschikt die niet groter zijn dan noodzakelijk om aangegane verplichtingen te kunnen nakomen.

Criteria die betrekking hebben op het project:
Het project waarvoor een aanvraag wordt ingediend wordt voor niet meer dan 40% door de Hofsteestichting gefinancierd.

Indachtig de geest van de erflaters om te doen wat nodig is, kan het bestuur van de stichting vanwege bijzondere omstandigheden of omdat het - vanuit oogpunt van relevantie voor de doelgroep een bijzonder project betreft - besluiten van deze criteria af te wijken.

 

Welke projecten wel

 • Humanitaire projecten in ontwikkelingslanden, met de focus op onderwijs, gezondheid of economische ontwikkeling.
 • Projecten in Noord-Holland gericht op het verbeteren van het welzijn en charitatieve hulpverlening.
 • Kunst en cultuurprojecten in Noord-Holland

Welke projecten niet

 • Individuele hulpverlening.
 • Personeelskosten en bijdragen voor aanvullen van exploitatietekorten.
 • Restauratiewerkzaamheden.
 • Festiviteiten, bij jubilea, openingen, etc.
 • Uitgave van boeken of productie van films.
 • Fondswerving door service clubs.
 • Politieke doelen.
 • Zorg- en/of welzijnsorganisaties met lokale/regionale projecten buiten Noord-Holland.
 • Projecten die onder zorgverzekeraars of overheidsfinanciering (kunnen) vallen.
 • Projecten van instellingen die bijdragen ontvangen van nationale loterijen.

Delen op social media