ANBI

Hieronder volgt opgave van de verplichte gegevens in het kader van de ANBI wetgeving voor de Hofsteestichting (KvK nummer 41240616 en RSIN 8002.01.905).

NAW gegevens
Hofsteestichting
Postbus 9271
1800 GG ALKMAAR

Doelstelling
De stichting heeft als doelstelling: het verdelen van de baten van het stamkapitaal, onder aftrek van de kosten, onder Algemeen Nut Beogende Instellingen.
Deze statutaire doelstelling is in interne beleidsplannen nader gespecificeerd en wordt via het bestedingskader op de website extern gepubliceerd.

 

Hoofdlijnen beleidsplan en overige gegevens

 

1. Het stamkapitaal

Het stamkapitaal, zoals dat door de oprichters aan de stichting ter beschikking is gesteld, bestaat uit nominale financiële titels en uit een onroerendgoedportefeuille. Dit stamkapitaal is de bron van alle inkomsten van de stichting. Deze inkomsten zijn pachten, huren, interesten, dividenden en andere inkomsten.

 

2. Beleggingsbeleid

 Het bestuur kiest voor een lange termijn (> 10 jaar) beleggingshorizon en voor een behoudend beleggingsprofiel gericht op een optimaal rendement gerekend over de beleggingshorizon.
Afgezien van de eventuele toevoegingen aan het stamkapitaal om dat welvaartsvast in stand te houden, worden geen reserveringen getroffen ten gunste van dit stamkapitaal. Het bestuur streeft ernaar om het jaarlijks beschikbare bedrag bestemd voor giften volledig uit te keren. Eventuele overschotten door onderbesteding ten gevolge van frictie tussen vraag en aanbod blijven beschikbaar voor giften in het volgende boekjaar en worden opgenomen in de daarvoor bedoelde bestemmingsreserve. 

 

3. Bestedingskader

Leidend in de toekenning van giften is het bestedingskader waarvan de publieksversie samen met de aanvraagprocedure op de website van Hofsteestichting is gepubliceerd.

 

4. Besluitvorming

Besluitvorming over aanvragen vindt plaats in een vergadering van het algemeen bestuur. Giften kunnen slechts worden toegekend aan rechtspersonen die als ANBI gerangschikt zijn. Het bestuur kan hiervan in incidentele gevallen af wijken, mits het bedrag aan de begiftigde maximaal € 2.000 in een kalenderjaar bedraagt.

De toekenning van een gift wordt schriftelijk bevestigd aan de aanvrager. Ontvangst van giften moet schriftelijk bevestigd worden aan Hofsteestichting en een bestedingsverslag is vereist. Aanvragers worden schriftelijk geïnformeerd in geval van een afwijzing.

 

5. Toekennen van giften

Het bestuur heeft de beschikking over de bestedingsverslagen van toegekende giften. Daarnaast zijn de jaarverslagen van de betreffende relaties beschikbaar.

Het bestuur kan aangeven, dat bepaalde projecten of relaties in het bijzonder geëvalueerd moeten worden. Het bestuur kan in dit verband relaties uitnodigen om tijdens een vergadering verslag te doen.

 

6. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • H. Feenstra
  • W.M.J.M Geven (penningmeester)
  • F.R. Herreveld
  • L.K.A. Kok
  • M.J.C. Stoffers
  • M. Teeuwen
  • B. G. van Zadelhoff (secretaris)
  • W. Zoeteweij (voorzitter)

Dit bestuur is het beleidsbepalend orgaan van de stichting.

 

7. Beloningsbeleid

Statutair kan het algemeen bestuur aan de leden van het algemeen bestuur een niet bovenmatige vacatievergoeding toekennen alsmede een redelijke onkostenvergoeding.

Met de medewerkers van de stichting is een arbeidsovereenkomst afgesloten. 

 

8. Verslag van de activiteiten in 2019

In 2019 heeft het bestuur zes keer vergaderd. Tijdens deze vergaderingen zijn besluiten genomen over de aanvragen, de jaarrekening, de begroting,  (her) beleggingsvoorstellen, het beleidsplan, de vastgoedportefeuille en over andere beheerstechnische onderwerpen.

In 2019 zijn 342 aanvragen beoordeeld (in 2018 waren dit er ook 342). Hiervan zijn 220 aanvragen toegewezen en 122 afgewezen (waarvan er 18 buiten de doelstelling van de Hofsteestichting waren).  Totaal is in 2019 een bedrag van  € 1.302.745 uitgekeerd  (2018 € 1.464.725).  

 

9. Verkorte staat van baten en lasten 2019

 

couponrente en dividend

402.653

 

toegekende giften

1.302.745

inkomsten uit vastgoed

1.471.094

 

algemene kosten

213.294

overige baten

161.108

 

exploitatiekosten vastgoed

345.368

 

 

 

personeelskosten

116.817

 totaal baten

2.034.855

 

totaal lasten

1.978.224

 

 

 

 

 

 batig saldo

56.631 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

10. Begroting 2021

Dividend en rente €  333.500   Beschikbaar voor doelstelling € 1.259.500
Inkomsten uit vastgoed € 1.707.500   Algemene en overige kosten € 336.500
      Exploitatiekosten vastgoed € 445.000
         
         
 Totaal baten  € 2.041.000    Totaal lasten € 2.041.000
         
         

 

Delen op social media