ANBI

Hieronder volgt opgave van de verplichte gegevens in het kader van de ANBI wetgeving voor de Hofsteestichting (KvK nummer 41240616 en RSIN 8002.01.905).

NAW gegevens
Hofsteestichting
Postbus 9271
1800 GG ALKMAAR

Doelstelling
De stichting heeft als doelstelling:
het verdelen van de baten van het Stamkapitaal, onder aftrek van de kosten, onder Algemeen Nut Beogende Instellingen.
Deze statutair ruime doelstelling is in het beleidsplan nader gespecificeerd en wordt op de website bekend gesteld.

 

Hoofdlijnen beleidsplan en overige gegevens

 

1. Het stamkapitaal

Het stamkapitaal, zoals dat door de oprichters aan de stichting ter beschikking is gesteld, bestaat uit nominale financiële titels en uit een onroerendgoedportefeuille. Dit stamkapitaal is de bron van alle inkomsten van de stichting. Deze inkomsten zijn pachten, huren, interesten, dividenden en andere inkomsten.

 

2. Beleggingsmix

Als gewenste beleggingsmix van het stamkapitaal hanteert het bestuur de verdeling 14% obligaties, 45% agrarisch bezit, 6% aandelen en 35% vastgoed.  Het bestuur kiest voor een lange termijn (> 10 jaar) beleggingshorizon en voor een behoudend beleggingsprofiel gericht op een optimaal rendement gerekend over de beleggingshorizon.
Afgezien van de eventuele toevoegingen aan het stamkapitaal om dat welvaartsvast in stand te houden, worden geen reserveringen getroffen ten gunste van dit stamkapitaal. Het bestuur streeft ernaar om het jaarlijks beschikbare bedrag bestemd voor giften volledig uit te keren. Eventuele overschotten door onderbesteding ten gevolge van frictie tussen vraag en aanbod blijven beschikbaar voor giften in het volgende boekjaar en worden opgenomen in de daarvoor bedoelde bestemmingsreserve. 

 

3. De giftenverdeling, uitgangspunt, doelstelling en focus

De focus in de tenuitvoerlegging van de statutaire doelstelling voor wat betreft humanitaire activiteiten in ontwikkelingslanden, is het leveren van een bijdrage aan ondersteunende infrastructurele projecten, gericht op het verbeteren van leefomstandigheden en welzijn van de lokale bevolking, in het bijzonder op het terrein van onderwijs en gezondheidszorg. Het beoogd resultaat van de projecten moet gericht zijn op continuïteit en moet leiden tot een inkomens- en capaciteitseffect voor de doelgroep, dat bijdraagt aan vergroting van het welzijn en aan de verhoging van de waardigheid. Projecten moeten een meerwaarde leveren aan de gedane primaire investering. In lijn met de bedoelingen van de erflaters zijn de projecten als regel kleinschalig evenwel in de relevante context relatief substantieel. Deze kleinschaligheid komt ook tot uiting in de tijdsduur van betrokkenheid bij projecten. De stichting organiseert of begeleidt in beginsel zelf geen projecten.

 

4. Besluitvorming

Als regel vindt de besluitvorming over aanvragen plaats in een vergadering van het algemeen bestuur. Giften kunnen slechts worden toegekend aan rechtspersonen die als ANBI gerangschikt zijn. Het bestuur kan hiervan in incidentele gevallen af wijken, mits het bedrag aan de begiftigde maximaal € 2.000 in een kalenderjaar bedraagt. Het CBF-keurmerk of het RFB-keurmerk vormt een aanbeveling.Het bestuur doet in principe geen generieke giften aan fondswervende instellingen of organisaties.

De voorkeur gaat uit naar giften (on)middellijk ten bate van projecten. Als regel wordt geen bijdrage geleverd voor personele kosten of voor exploitatietekorten. De toekenning van een gift gebeurt schriftelijk. Ontvangst van giften moet schriftelijk bevestigd worden en een bestedingsverslag is vereist. Aanvragers worden altijd schriftelijk geïnformeerd in geval van een afwijzing.

 

5. Toekennen van giften

Het bestuur heeft de beschikking over de bestedingsverslagen van toegekende giften. Daarnaast zijn de jaarverslagen van de betreffende relaties beschikbaar.

Het bestuur kan aangeven, dat bepaalde projecten of relaties in het bijzonder geëvalueerd moeten worden. Het bestuur kan in dit verband relaties uitnodigen om tijdens een vergadering verslag te doen.

 

6. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit mevrouw M. Stoffers en de heren H. Feenstra, W. Geven (penningmeester), F. Herreveld, P. de Meijer,  B. van Zadelhoff (secretaris) en P. Zoeteweij (voorzitter).
Dit bestuur is het beleidsbepalend orgaan van de stichting.

 

7. Beloningsbeleid

Statutair kan het algemeen bestuur aan de leden van het algemeen bestuur een niet bovenmatige vacatievergoeding toekennen alsmede een redelijke onkostenvergoeding.

Met de medewerkers van de stichting is een arbeidsovereenkomst afgesloten. 

 

8. Verslag van de activiteiten in 2017

In 2017 heeft het bestuur zes keer vergaderd. Tijdens deze vergaderingen zijn besluiten genomen over de aanvragen, de jaarrekening, de begroting,  (her) beleggingsvoorstellen, het beleidsplan, de vastgoedportefeuille en over andere beheerstechnische onderwerpen.

In 2017 zijn 371 aanvragen ontvangen (in 2016 waren dit er 380).
Hiervan zijn 236 aanvragen toegewezen en 124 afgewezen (waarvan er 22 buiten de doelstelling van de Hofsteestichting waren).  Drie aanvragen zijn aangehouden en acht aanvragen kregen een voorwaardelijke toewijzing.
In december is aan een vijftal diaconale organisaties en/of voedselbanken in totaal € 37.500 uitgekeerd.
Totaal is in 2017 € 1.549.773,- uitgekeerd  (2016 € 1.432.750).  

Vrijvallende obligaties zijn vanwege het zeer lage effectieve rendement niet meer in obligaties herbelegd, maar in onroerend goed geïnvesteerd.  In het boekjaar is besloten de komende jaren de portfolio huurwoningen verder uit te breiden.   

 

9. Verkorte staat van baten en lasten 2017

couponrente en dividend 534.542   toegekende giften 1.549.473
inkomsten uit vastgoed 1.288.631   reservering welvaartsvast 0
rente uit leningen 118.723   algemene kosten 153.729
bijzonder baten 3.796   exploitatiekosten vastgoed 264.625
nadelig saldo 122.125   personeelskosten 99.990
         
         
totaal baten 2.067.817   totaal lasten 2.067.817

 

Toelichting

Het nadelig saldo is ten laste gebracht van de de bestemmingsreserve en van het eigen vermogen. De bestemmingsreserve is bedoeld als overloop voor jaarlijkse tekorten of overschotten van het giftenbudget. Hiermee wordt bereikt, dat het gehele voor giften bestemde budget gerekend over een reeks van jaren voor giften zal zijn bestemd. Ultimo 2017 is de bestemmingsreserve leeg.
BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. Alkmaar verzorgt de controle van de jaarrekeningen.

 

10. Begroting 2018

couponrente en dividend 507.434   beschikbaar voor doelstelling 1.857.792
inkomsten uit vastgoed 1.343.279   algemene kosten 288.500
rente uit leningen 14.579   exploitatiekosten vastgoed 364.000
bankrente   15.000   personeelskosten 120.000
dotatie uit vermogen  750.000      
         
  2.630.292     2.630.292
         

 

Toelichting

Voor 2018 is voorzien, dat € 1.857.792 kan worden besteed aan de doelstelling. 
De post algemene kosten bestaat voornamelijk uit:  kosten van het stichtingskantoor, de huur, de bankkosten, bestuurskosten, advieskosten, makelaarskosten en notariskosten. 

 

Delen op social media