ANBI

Hieronder volgt opgave van de verplichte gegevens in het kader van de ANBI wetgeving voor de Hofsteestichting (KvK nummer 41240616 en RSIN 8002.01.905).

NAW gegevens
Hofsteestichting
Postbus 9271
1800 GG ALKMAAR

Doelstelling
De stichting heeft als doelstelling:
het verdelen van de baten van het Stamkapitaal, onder aftrek van de kosten, onder Algemeen Nut Beogende Instellingen.
Deze statutair ruime doelstelling is in het beleidsplan nader gespecificeerd en wordt op de website bekend gesteld.

 

Hoofdlijnen beleidsplan en overige gegevens

 

1. Het stamkapitaal

Het stamkapitaal, zoals dat door de oprichters aan de stichting ter beschikking is gesteld, bestaat uit nominale financiële titels en uit een onroerendgoedportefeuille. Dit stamkapitaal is de bron van alle inkomsten van de stichting. Deze inkomsten zijn pachten, huren, interesten, dividenden en andere inkomsten.

 

2. Beleggingsmix

Als gewenste beleggingsmix van het stamkapitaal hanteert het bestuur de verdeling 40% obligaties, 40% agrarisch bezit, 5% aandelen en 15% vastgoed. Het nominale gedeelte van het stamkapitaal wordt welvaartsvast in stand gehouden door middel van een jaarlijkse toevoeging aan het stamkapitaal, waarvan de hoogte door het bestuur wordt vastgesteld. De omvang van deze toevoeging is met name afhankelijk van de voorziene welvaartsstijging (inflatie) en van de omvang van het nominale stamkapitaal. Het bestuur kiest voor een lange termijn (> 10 jaar) beleggingshorizon en voor een behoudend beleggingsprofiel gericht op een optimaal rendement gerekend over de beleggingshorizon.
Afgezien van de toevoegingen aan het stamkapitaal om dat welvaartsvast in stand te houden, worden geen reserveringen getroffen ten gunste van dit stamkapitaal. Het bestuur streeft ernaar om het jaarlijks beschikbare bedrag bestemd voor giften volledig uit te keren. Eventuele overschotten door onderbesteding ten gevolge van frictie tussen vraag en aanbod blijven beschikbaar voor giften in het volgende boekjaar en worden opgenomen in de daarvoor bedoelde bestemmingsreserve. Eind 2016 bedraagt deze bestemmingsreserve € 12.391.

 

3. De giftenverdeling, uitgangspunt, doelstelling en focus

De focus in de tenuitvoerlegging van de statutaire doelstelling voor wat betreft humanitaire activiteiten in ontwikkelingslanden, is het leveren van een bijdrage aan ondersteunende infrastructurele projecten, gericht op het verbeteren van leefomstandigheden en welzijn van de lokale bevolking, in het bijzonder op het terrein van onderwijs en gezondheidszorg. Het beoogd resultaat van de projecten moet gericht zijn op continuïteit en moet leiden tot een inkomens- en capaciteitseffect voor de doelgroep, dat bijdraagt aan vergroting van het welzijn en aan de verhoging van de waardigheid. Projecten moeten een meerwaarde leveren aan de gedane primaire investering. In lijn met de bedoelingen van de erflaters zijn de projecten als regel kleinschalig evenwel in de relevante context relatief substantieel. Deze kleinschaligheid komt ook tot uiting in de tijdsduur van betrokkenheid bij projecten. De stichting organiseert of begeleidt in beginsel zelf geen projecten.

 

4. Besluitvorming

Als regel vindt de besluitvorming over aanvragen plaats in een vergadering van het algemeen bestuur. Giften kunnen slechts worden toegekend aan rechtspersonen die als ANBI gerangschikt zijn. Het bestuur kan hiervan in incidentele gevallen af wijken, mits het bedrag aan de begiftigde maximaal € 2.000 in een kalenderjaar bedraagt. Het CBF-keurmerk of het RFB-keurmerk vormt een aanbeveling.Het bestuur doet in principe geen generieke giften aan fondswervende instellingen of organisaties.

De voorkeur gaat uit naar giften (on)middellijk ten bate van projecten. Als regel wordt geen bijdrage geleverd voor personele kosten of voor exploitatietekorten. De toekenning van een gift gebeurt schriftelijk. Ontvangst van giften moet schriftelijk bevestigd worden en een bestedingsverslag is vereist. Aanvragers worden altijd schriftelijk geïnformeerd in geval van een afwijzing.

 

5. Toekennen van giften

Het bestuur heeft de beschikking over de bestedingsverslagen van toegekende giften. Daarnaast zijn de jaarverslagen van de betreffende relaties beschikbaar.

Het bestuur kan aangeven, dat bepaalde projecten of relaties in het bijzonder geëvalueerd moeten worden. Het bestuur kan in dit verband relaties uitnodigen om tijdens een vergadering verslag te doen.

 

6. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit de dames A. Groen en M. Stoffers en de heren H. Feenstra, W. Geven (penningmeester), P. de Meijer,  B. van Zadelhoff (secretaris) en P. Zoeteweij (voorzitter).
Dit bestuur is het beleidsbepalend orgaan van de stichting.

 

7. Beloningsbeleid

Statutair kan het algemeen bestuur aan de leden van het algemeen bestuur een niet bovenmatige vacatievergoeding toekennen alsmede een redelijke onkostenvergoeding.

Met de medewerkers van de stichting is een arbeidsovereenkomst afgesloten. Ten aanzien van de loonontwikkeling wordt voor hen wordt de CAO SNS REAAL gevolgd.

 

8. Verslag van de activiteiten in 2016

In 2016 heeft het bestuur 6 keer vergaderd. Tijdens deze vergaderingen zijn besluiten genomen over de aanvragen, de jaarrekening, de begroting,  (her) beleggingsvoorstellen, het beleidsplan, de vastgoedportefeuille en over andere beheerstechnische onderwerpen.

In 2016 zijn 380 aanvragen ontvangen.  (in 2015 waren dit er 385).
Hiervan zijn 242 aanvragen toegewezen en 129 afgewezen (waarvan er 28 buiten de doelstelling van de Hofsteestichting waren).  Vier aanvragen zijn aangehouden en vijf aanvragen kregen een voorwaardelijke toewijzing.
In december is aan een zestal diaconale organisaties en/of voedselbanken in totaal € 45.000 uitgekeerd.
Totaal is in 2016 € 1.432.750 aan bijdragen uitgekeerd. 

Vrijvallende obligaties zijn vanwege het zeer lage effectieve rendement niet meer in obligaties herbelegd, maar in onroerend goed geïnvesteerd. In het boekjaar zijn 16 nieuwe grondgebonden huurwoningen opgeleverd en verhuurd. In de komende jaren zal de portfolio huurwoningen verder uitgebreid worden.   

 

9. Verkorte geconsolideerde staat van baten en lasten over het jaar 2016

couponrente en dividend 727.023   toegekende giften 1.432.750
inkomsten uit vastgoed 1.060.694   reservering welvaartsvast 50.000
rente uit leningen 268.483   algemene kosten 408.438
bijzonder baten 30.201   exploitatiekosten vastgoed 314.165
nadelig saldo 271.298   personeelskosten 152.346
         
         
toaal baten 2.357.699   totaal lasten 2.357.699

 

Toelichting

Het nadelig saldo is ten laste gebracht van de de bestemmingsreserve. Deze reserve is bedoeld als overloop voor jaarlijkse tekorten of overschotten van het giftenbudget. Hiermee wordt bereikt, dat het gehele voor giften bestemde budget gerekend over een reeks van jaren voor giften zal zijn bestemd.
BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. Alkmaar verzorgt de controle van de jaarrekeningen.

 

10. Begroting 2017

couponrente en dividend 621.466   beschikbaar voor doelstelling 1.496.541
inkomsten uit vastgoed 1.289510   reservering welvaartsvast 50.000
rente uit leningen 275.199   algemene kosten 206.453
      exploitatiekosten vastgoed 307.089
      personeelskosten 126.092
         
         
totaal baten 2.186.175   totaal lasten 2.186.175

 

Toelichting

Voor 2017 is voorzien, dat € 1.496.541 kan worden besteed aan de doelstelling. 
De post algemene kosten bestaat voornamelijk uit:  kosten van het stichtingskantoor, de huur, de bankkosten, bestuurskosten, advieskosten, makelaarskosten en notariskosten. 

 

Delen op social media