Aanvraag doen

Een verzoek voor een bijdrage kunt u schriftelijk (niet per email) indienen. Voor een vlotte afhandeling van de aanvraag zijn nodig:

  • Een korte, puntige samenvatting van de aanvraag.
  • Een duidelijke projectomschrijving met vermelding van doelstelling, doelgroep, projectplanning en met bijbehorende projectbegroting.
  • De wijze van financiering: welke andere fondsen zijn er benaderd en wat was hiervan het resultaat.
  • Een recent (voorgaand boekjaar) goedgekeurd financieel en inhoudelijk jaarverslag van de aanvragende organisatie.
  • NAW-, website- en bankrelatiegegevens.
  • Statuten, bestuurssamenstelling en ANBI verklaring.
  • Een verklaring, waaruit blijkt dat de aanvrager toestemming geeft aan de Hofsteestichting om de aanvraag en de gegevens daarin, in geval van een toekenning, zeven jaar te mogen bewaren.  (Zie ook : Over ons/Privacy).

Aanvragen zonder ANBI nummer en zonder recent financieel en inhoudelijk jaarverslag, worden NIET in behandeling genomen.

 

Behandeling van aanvragen

Aanvragen worden in behandeling genomen, zonder dat de aanvrager daar enig recht aan kan ontlenen.
Per relatie wordt maximaal één aanvraag per jaar in behandeling genomen.
Het bestuur vergadert zes keer per jaar. De doorlooptijd van een aanvraag bedraagt dus maximaal 2 à 3 maanden.
Aanvragen worden allereerst getoetst aan de inhoudelijke doelstellingen en het ontwikkelde giftenbeleid van de stichting. De aanvragen worden daarnaast op de volgende aanvulende criteria beoordeeld:

Criteria die betrekking hebben op de aanvragende organisatie:
De aanvragende organisatie is een Nederlandse rechtspersoon met ANBI status en met een aangetoonde succeshistorie:
a. die opkomt voor het welzijn van mensen in kwetsbare omstandigheden, of actief is op het gebied van cultuur en muziek in Noord-Holland:
b. die beschikt over draagvlak in de Nederlandse samenleving en succesvol is in het werven van fondsen voor het realiseren van haar doelstellingen;
c. met een eigen vermogen en reserves die niet groter zijn dan noodzakelijk om aangegane verplichtingen te kunnen nakomen.

Criteria die betrekking hebben op het project:
Het project waarvoor een aanvraag wordt ingediend:
d. is kleinschalig en stevig ingebed in de lokale samenleving: er is samenwerking met de lokale overheid en/of andere lokale organisaties;
e. betreft een investering en/of de uitvoering van een reeks samenhangende activiteiten die in de tijd is afgebakend;
f.  is maatschappelijk relevant en ook van evident belang voor de doelgroep;
g. wordt voor niet meer dan 40% door de Hofsteestichting gefinancierd.

Indachtig de geest van de erflaters om te doen wat nodig is, kan het bestuur van de stichting vanwege bijzondere omstandigheden of omdat het - vanuit oogpunt van relevantie voor de doelgroep een bijzonder project betreft- besuiten van deze criteria af te wijken.

Op uitnodiging van het bestuur wordt met enkele daartoe speciaal geselecteerde organisaties een meerjarige partnerovereenkomst aangegaan.

Al door andere fondsen toegezegde bijdragen of cofinanciering door andere partijen (NCDO, Wilde Ganzen of andere fondsen) kan positieve invloed hebben op de besluitvorming. Wij verzoeken in dit geval een kopie van de samenwerkings-overeenkomst mee te zenden.
Het bestuur van de stichting behoudt zich het recht voor de aanvraag af te wijzen op grond van het ontwikkelde prioriteitenbeleid en de ter beschikking staande middelen mede in relatie met de overige voorliggende aanvragen.
Alle aanvragers krijgen schriftelijk bericht van de beslissing op de aanvraag. Over een eventuele afwijzing wordt niet nader gecorrespondeerd. Alleen op verzoek worden (bijlagen bij) aanvragen geretourneerd.
Van alle verstrekte giften wordt een ontvangstbevestiging gevraagd. Daarnaast verwachten we te gelegener tijd een bestedingsverslag van de donatie. Vervolgaanvragen worden alleen in behandeling genomen als er een resultatenverslag over het voorgaande projct (jaar) is meegezonden. 

 

Indienen

Aanvragen kunnen (uitsluitend schriftelijk) worden gericht aan:

Hofsteestichting
Postbus 9271
1800 GG ALKMAAR

 

Informatie voor fondsenwervers

Op Internet is veel informatie beschikbaar over fondsenwerven.
Hoe selecteert u een fonds ?
Hoe schrijft u een fonds aan ?
Hoe vergroot u de kans op een toewijzing?

Kijkt u eens op www.denhaagdoet.nl  of volg deze hyperlink. 

  

 

Voorbeeld projecten


Scholen bouwen op Haïti

World Servants organiseert bouwreizen naar o.a. Sierra Leone en Haïti.

Lees meer

Muziekvereniging Soli Deo Gloria Alkmaar

Muziekvereniging Soli Deo Gloria bestaat uit verschillende orkesten.

Lees meer

Klaslokalen en lerarenhuizen in Malawi

Bouw van klaslokalen en lerarenhuizen in Sangwani, Malawi

Lees meer

Delen op social media