Aanvraag doen

Een verzoek voor een bijdrage kunt u schriftelijk (niet per email) indienen. Voor een vlotte afhandeling van de aanvraag zijn nodig:

 • Een korte, puntige samenvatting van de aanvraag.
 • Een duidelijke projectomschrijving met vermelding van doelstelling, doelgroep, projectplanning en met bijbehorende projectbegroting.
 • De wijze van financiering: welke andere fondsen zijn er benaderd en wat was hiervan het resultaat.
 • Een recent (voorgaand boekjaar) goedgekeurd financieel en inhoudelijk jaarverslag van de aanvragende organisatie.
 • NAW-, website- en bankrelatiegegevens.
 • Statuten, bestuurssamenstelling en ANBI verklaring.

Aanvragen zonder recent financieel en inhoudelijk jaarverslag, worden NIET in behandeling genomen.

 

Behandeling van aanvragen

Aanvragen worden in behandeling genomen, zonder dat de aanvrager daar enig recht aan kan ontlenen. Per relatie wordt maximaal één aanvraag per jaar in behandeling genomen.
Het bestuur vergadert zes keer per jaar. De doorlooptijd van een aanvraag bedraagt dus maximaal 2 à 3 maanden. Aanvragen worden allereerst getoetst aan de doelstellingen en het ontwikkelde giftenbeleid van de stichting. Het bestuur van de stichting beoordeelt vervolgens de aanvragen en stelt de hoogte van de donatie vast. De aanvragen worden o.m. beoordeeld op:

 • soliditeit en aangetoonde succeshistorie van de aanvrager,
 • omvang en mutaties van het eigen vermogen en / of de reserves van de aanvrager,
 • financiële onderbouwing en haalbaarheid van het project,
 • het belang van het project voor de doelgroep,
 • de ingeschatte continuïteit van het project en van de vragende organisatie.

Al door andere fondsen toegezegde bijdragen of cofinanciering door andere partijen (NCDO, Wilde Ganzen of andere fondsen) kan positieve invloed hebben op de besluitvorming. Wij verzoeken in dit geval een kopie van de Samenwerkingsovereenkomst mee te zenden. Het bestuur van de stichting behoudt zich het recht voor de aanvraag af te wijzen op grond van het ontwikkelde prioriteitenbeleid en de ter beschikking staande middelen mede in relatie met de overige voorliggende aanvragen. Alle aanvragers krijgen schriftelijk bericht van de beslissing op de aanvraag. Over een eventuele afwijzing wordt niet nader gecorrespondeerd. Alleen op verzoek worden (bijlagen bij) aanvragen geretourneerd. Van alle verstrekte giften wordt een ontvangstbevestiging gevraagd. Daarnaast verwachten we te gelegener tijd een bestedingsverslag van de donatie.

 

Indienen

Aanvragen kunnen (uitsluitend schriftelijk) worden gericht aan:

Hofsteestichting
Postbus 9271
1800 GG ALKMAAR

 

Informatie voor fondsenwervers

Op Internet is veel informatie beschikbaar over fondsenwerven.
Hoe selecteert u een fonds ?
Hoe schrijft u een fonds aan ?
Hoe vergroot u de kans op een toewijzing?

Kijkt u eens op www.denhaagdoet.nl  of volg deze hyperlink. 

  

 

Voorbeeld projecten


Scholen bouwen op Haïti

World Servants organiseert bouwreizen naar o.a. Sierra Leone en Haïti.

Lees meer

Muziekvereniging Soli Deo Gloria Alkmaar

Muziekvereniging Soli Deo Gloria bestaat uit verschillende orkesten.

Lees meer

Klaslokalen en lerarenhuizen in Malawi

Bouw van klaslokalen en lerarenhuizen in Sangwani, Malawi

Lees meer

Delen op social media