Komt uw project in aanmerking

Uitgangspunten van het toewijzingsbeleid zijn: 

 • De focus is het ondersteunen van Nederlandse organisaties, die zich richten op humanitaire activiteiten in ontwikkelingslanden in het bijzonder op terrein van onderwijs, economische ontwikkeling en gezondheidszorg. Hierbij gaat de voorkeur uit naar meerjarige integrale (ontwikkelings)projecten die zijn verankerd in of voortbouwen op lokaal/regionaal initiatief. Deze projecten worden uitgevoerd door de aanvrager of door vertrouwde lokale partners. Duurzaamheid en continuïteit van het project is een belangrijk selectiecriterium.
 • Tweede doelstelling is het ondersteunen van kleinschalige organisaties in Noord-Holland met diaconale projecten van sociale en charitatieve hulpverlening, gericht op het verbeteren van het welzijn van kansarmen en van de sociale cohesie van de samenleving.
 • Tenslotte ondersteunt de stichting in beperkte mate kleinschalige culturele en muzikale projecten in Noord-Holland.

Aanvragen van instellingen die niet als ANBI geregistreerd staan worden in beginsel niet in behandeling genomen.  Per instelling wordt maximaal één aanvraag per jaar in behandeling genomen. 

Naast toetsing van de inhoudelijke projectdoelstellingen aan het toewijzingsbeleid worden aanvragen daarnaast op de volgende aanvullende criteria beoordeeld:

Criteria die betrekking hebben op de aanvragende organisatie:
De aanvragende organisatie is een Nederlandse rechtspersoon met ANBI status en met een aangetoonde succeshistorie:

 • die opkomt voor het welzijn van mensen in kwetsbare omstandigheden, of actief is op het gebied van cultuur en muziek in Noord-Holland:
 • die beschikt over draagvlak in de Nederlandse samenleving en succesvol is in het werven van fondsen voor het realiseren van haar doelstellingen;
 • die in het meest recent afgesloten boekjaar geen gelden heeft ontvangen van kansspelorganisaties;
 • met een eigen vermogen en reserves die niet groter zijn dan noodzakelijk om aangegane verplichtingen te kunnen nakomen.

Criteria die betrekking hebben op het project:
Het project waarvoor een aanvraag wordt ingediend:

 • is kleinschalig en stevig ingebed in de lokale samenleving: er is samenwerking met de lokale overheid en/of andere lokale organisaties;
 • betreft een investering en/of de uitvoering van een reeks samenhangende activiteiten die in de tijd is afgebakend;
 • is maatschappelijk relevant en ook van evident belang voor de doelgroep;
 • wordt voor niet meer dan 40% door de Hofsteestichting gefinancierd.

Indachtig de geest van de erflaters om te doen wat nodig is, kan het bestuur van de stichting vanwege bijzondere omstandigheden of omdat het - vanuit oogpunt van relevantie voor de doelgroep een bijzonder project betreft- besluiten van deze criteria af te wijken.

Al door andere fondsen toegezegde bijdragen of cofinanciering door andere partijen (NCDO, Wilde Ganzen of andere fondsen) kan positieve invloed hebben op de besluitvorming. Wij verzoeken in dit geval een kopie van de samenwerkings-overeenkomst mee te zenden. 

Samenvattend:

 

Welke projecten wel

 • Humanitaire projecten in ontwikkelingslanden, met de focus op onderwijs, gezondheid of economische ontwikkeling.
 • Projecten in Noord-Holland gericht op het verbeteren van het welzijn en charitatieve hulpverlening.
 • Kunst en cultuurprojecten in Noord-Holland

Welke projecten niet

 • Individuele hulpverlening.
 • Personeelskosten en bijdragen voor aanvullen van exploitatietekorten.
 • Restauratiewerkzaamheden.
 • Festiviteiten, bij jubilea, openingen, etc.
 • Uitgave van boeken of productie van films.
 • Fondswerving door service clubs.
 • Politieke doelen.
 • Zorg- en/of welzijnsorganisaties met lokale/regionale projecten buiten Noord-Holland.
 • Projecten die onder zorgverzekeraars of overheidsfinanciering (kunnen) vallen.
 • Projecten van instellingen die bijdragen ontvangen van nationale loterijen.

Delen op social media