Ons bestedingskader

Onze oorsprong

De Hofsteestichting is als vermogensfonds opgericht en tot stand gekomen door de familie Hofstee. In de drie generaties Hofstee stond de christelijke naastenliefde voorop. Tegelijkertijd hechtte de familie groot belang aan goed rentmeesterschap. In navolging van de wens van de instellers van het fonds zet het bestuur zich in om door verantwoord beheer van het vermogen een duurzaam rendement te realiseren en daarmee wereldwijd hulpverleningsprojecten te ondersteunen.

Onze primaire doelstelling

Hofsteestichting heeft als primaire doelstelling om de waardigheid en de leefomstandigheden van de allerarmsten te verbeteren. Geïnspireerd door het evangelie zien wij mensen als beelddragers van God, waarbij ieder mens even waardevol is.  Wij leggen ons er niet bij neer dat ook in onze tijd grote groepen mensen op deze wereld verkommeren. Niet alleen in de armere delen van de wereld, maar ook in ons eigen land. Wij willen zowel in het kader van de internationale projecten als in het kader van de ondersteuning van initiatieven in Nederland samenwerken met organisaties die een aantoonbare bijdrage leveren aan deze primaire doelstelling. Wij ervaren extra verbondenheid met organisaties die vanuit dezelfde inspiratiebron kijken en handelen.

Onze scope

Onder de allerarmsten verstaan wij, in aansluiting op internationale definities diegenen die met minder dan $1,90 per dag moeten rondkomen. Door hun positie worden zij veelal niet bereikt via reguliere projectsteun of wordt de kloof tussen hen en de rest van de bevolking zelfs vergroot. Vanuit missionaire bewogenheid wil Hofsteestichting projecten ondersteunen die waardigheid terugbrengen in het leven van de allerarmsten door hun praktische leefomstandigheden verbeteren. Ook het verbeteren van de immateriële dimensies van waardigheid, waaronder het verhogen van het sociale en geestelijke welbevinden, valt nadrukkelijk binnen onze scope. Onze ondersteuning heeft dan ook een bredere focus dan het alleen verhogen van economische welvaart van de allerarmsten.

Wij richten ons niet op ondersteuning van evangelisatieprojecten. Ook nemen wij geen aanvragen in behandeling ten aanzien van programma’s die zich richten op het verstrekken van microkredieten

Aanvragen voor projecten gericht op alternatieve opvang van kwetsbare kinderen komen voor ondersteuning in aanmerking. Vanuit het perspectief van de veiligheid en het welzijn van kinderen nemen wij echter nadrukkelijk geen aanvragen in behandeling van projecten die zich richten op institutionele opvang van kinderen. Hiermee bedoelen wij kindertehuizen/weeshuizen waar kinderen structureel verblijven zonder actieve inspanningen en een realistisch perspectief om hen onder te brengen bij familieleden, pleegouders of lokale adoptiefamilies.

Waar het de armsten en meest kwetsbaren in Nederland betreft, gaan we uit van de armoededefinitie zoals die door het CBS wordt gehanteerd, namelijk dat het bij armoede gaat om een combinatie van financiële beperkingen in combinatie met minder gunstige leefomstandigheden. Wij hebben speciale aandacht voor projecten in de wijdere omgeving van Alkmaar. 

Onze bereidheid

Projecten die een centrale focus hebben op de allerarmsten kennen vaak uitdagender omstandigheden en dus meer risico’s. Daarnaast vragen zij soms ook om specifieke aanpakken, zoals interventies gericht op het er zijn (presentie) voor de allerarmsten en/of het weer betrekken van mensen bij de gemeenschap. Ondanks het hogere risico met betrekking tot de verwachte impact is Hofsteestichting bereid juist in deze steun te investeren. Een goede voorbereiding voor het ontwikkelen van dergelijke projecten is essentieel en kan onderdeel zijn van de aanvraag bij Hofsteestichting.

Onze aansluiting op SDG’s

In haar focus op de allerarmsten richt Hofsteestichting zich primair op ondersteuning van projecten die bijdragen aan het duurzame ontwikkelingsdoel ‘Geen armoede’ (SDG1) zoals door de internationale gemeenschap is geformuleerd.

Naast SDG 1 richten ook verschillende andere SDG’s zich nadrukkelijk op de allerarmsten. Hofsteestichting weet zich daarom ook verbonden met de volgende vier SDG’s: SDG 2 Geen honger / SDG 3 Goede gezondheid en welzijn / SDG 4 Kwaliteitsonderwijs / SDG 6 Schoon water en sanitair.

Uw project

Projecten die zich aantoonbaar richten op de allerarmsten en te verbinden zijn aan de hierboven genoemde SDG’s maken de grootste kans op ondersteuning door Hofsteestichting. Hierbij ervaart Hofsteestichting extra verbondenheid met organisaties die vanuit dezelfde inspiratiebron kijken en handelen.

Meer nog voor projecten in Nederland dan voor de internationale projecten geldt dat Hofsteestichting niet in de verantwoordelijkheid van de overheid treedt. Zij ziet wel een taak waar de overheid significant tekortschiet, dan wel zelf geen (wettelijke) mogelijkheden heeft of wenst te hebben. Verder hecht Hofsteestichting aan een aantoonbare lokale inbedding. Van de aanvrager verwachten we dat deze een bestaande track-record heeft in de betreffende gemeente of met de specifieke doelgroep.

Het merendeel van de toekenningen die Hofsteestichting verstrekt, betreft bedragen tussen € 2.500 en € 7.500 per toekenning.

Cultuurprojecten

Naast de ondersteuning van welzijnsprojecten in en buiten Nederland reserveert Hofsteestichting jaarlijks een klein gedeelte van haar budget voor cultuurprojecten in de provincie Noord-Holland. Deze projecten dienen aan de volgende criteria te voldoen:

  • Het project is gericht op het voortzetten van cultureel erfgoed op plaatselijk niveau; dit betreft zowel de instandhouding van het erfgoed als het toegankelijk maken van de waarde ervan voor een breed publiek;
  • Het project draagt bij voorkeur ook bij aan de vergroting van sociale cohesie op lokaal niveau en wordt in ieder geval belangrijke mate gedragen door vrijwilligers (zijnde als uitvoerders, suppoost en/of anderszins);
  • Kleinschaligheid van het totale project vergroot de kans op ondersteuning;
  • De aanvrager van cultuurprojecten dient een in Noord-Holland gevestigde culturele stichting of vereniging te zijn en het project dient zich volledig in Noord-Holland te manifesteren.
  • Onze toekenningen aan cultuurprojecten betreffen in de meeste gevallen bedragen tussen € 500 en € 1.500.

Denkt u dat uw project binnen ons bestedingskader valt? Lees dan meer over de criteria die wij aan uw organisatie stellen voordat u een aanvraag indient.

  Lid van: