Bestuur en ANBI

Het bestuur is het beleidsbepalende orgaan van de stichting. Hoofdtaken van het bestuur zijn het zorgvuldig beheer van het vermogen en het ter beschikking stellen van giften aan charitatieve instellingen, welke gefinancierd worden uit de op het vermogen behaalde rendementen. Hofsteestichting beschikt over de ANBI-status.

Bestuur

Het bestuur van Hofsteestichting is als volgt samengesteld:

  • mevrouw drs. M.J.C. Stoffers-Bosch (voorzitter)
  • de heer drs. W.M.J.M. Geven (secretaris-penningmeester)
  • de heer H. Feenstra
  • de heer mr. F.R. Herreveld
  • mevrouw mr. K.L.A. Kok
  • mevrouw mr. M.M. Teeuwen

FIN-normen Goed Bestuur

Het bestuur van de Hofsteestichting verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2023.

De FIN is de branchevereniging van fondsen en foundations in de filantropie. De vereniging behartigt de belangen van haar leden, is het platform voor onderlinge kennisuitwisseling en stimuleert kwaliteit en effectiviteit in de sector.

Beleidsdocumenten

Via de volgende documenten kan op hoofdlijnen een indruk gekregen worden van het  beleid van Hofsteestichting:

  Lid van: