Belangrijke criteria

Naast toetsing van de inhoudelijke projectdoelstellingen aan ons bestedingskader worden aanvragen en de aanvragende organisatie ook op een aantal aanvullende criteria beoordeeld.

Ten aanzien van de aanvragende organisatie geldt dat dit een Nederlandse rechtspersoon is die:

  • beschikt over een ANBI-status;
  • in het lopende kalenderjaar nog geen aanvraag ingediend heeft bij Hofsteestichting;
  • in het meest recent afgesloten boekjaar geen gelden heeft ontvangen van kansspelorganisaties;
  • over eventuele eerdere toekenningen een bestedingsverslag heeft aangeleverd aan Hofsteestichting;
  • over een eigen vermogen en reserves beschikt die niet groter zijn dan noodzakelijk om aangegane verplichtingen te kunnen nakomen *;
  • in haar communicatiekanalen integer, respectvol en met terughoudendheid omgaat met foto’s en persoonlijke informatie van kinderen en andere kwetsbare personen die hulpverlening behoeven of ontvangen hebben.

* Twijfelt u of uw stichting aan dit criterium voldoet? Stuur dan de meest recente jaarrekening naar info@hofsteestichting.nl met de vraag om een pre-check.

Daarnaast is van belang dat de van Hofsteestichting gevraagde bijdrage niet meer dan 40% van de totale projectbegroting bedraagt en in beginsel geen financiering van exploitatiekosten betreft.

Voldoet uw organisatie en uw project aan bovenstaande criteria? Lees dan hoe u een aanvraag kunt indienen.

  Lid van: